top of page

Projektünk megtekinthető az Erasmus+ Project Results felületén

A projekt elnyerte a "jó gyakorlat" minősítést.

jogyakorlat.JPG
eplus.JPG

Erasmus+ 2017 - Our new project won support

04.05.2017.

Our school’s project called ’Motivation in a changing world facing new challenges’ has been given the Erasmus Plus Grant so this year we are going to perform 15 mobilities including teacher trainings and job-shadowing activities.

11 colleagues of ours (Bem Tímea, Dürrné Rákos Zsuzsanna, Földi Anita, Katona László, Mártonné Szabó Ágota, Rácz Kinga, Schramkó Erika, Steiner Csilla, Takátsné Lucz Ildikó, Tóth Krisztina and Verebes Ida) participated in the project writing process and gained the Erasmus Plus Grant, thus having the opportunity to learn in several teacher training institutions of the United Kingdom and Germany this summer, for a period of one or two weeks.

The chosen courses, e.g. Contemporary English, Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom, Practical Methodology for teachers working with CLIL, English for Effective Communication, 21st century thinking skills, Empowerment in ICT Skills - Making Use of Technology Tools - all represent professional development, life-long learning, self-education and the desire to improve. Our colleagues are going to practise the English language in an authentic environment and while talking to fellow teachers from different European countries they are to get invaluable inspiration for their future work. They are given the opportunity to build connections in order to get twin school relationships. Through the eTwinning network they can join international professional projects thus getting into the mainstream of European language teaching.

The knowledge gained abroad will not only be built into our colleagues’ everyday lessons and school work but also it will be disseminated to the widest possible professional audience from other educational institutions on a Professional Dissemination Day.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iskolánk új Erasmus+ Projektre („Motiváció egy új kihívásokkal teli változó világban”) ismét sikeresen indult, és 15 tanári mobilitásra nyert lehetőséget: tanár-továbbképzések és job-shadowing tevékenységek.

11 kollégánk (Bem Tímea, Dürrné Rákos Zsuzsanna, Földi Anita, Katona László, Mártonné Szabó Ágota, Rácz Kinga, Schramkó Erika, Steiner Csilla, Takátsné Lucz Ildikó, Tóth Krisztina and Verebes Ida) vett részt és nyert el támogatást az Erasmus+ pályázaton, így Anglia és Németország különböző pedagógus továbbképzési intézeteiben tanulhat a nyáron 1-2 héten keresztül.

A választott kurzusok –pl. Contemporary English, Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom, Practical Methodology for teachers working with CLIL, English for Effective Communication, 21st century thinking skills, Empowerment in ICT Skills - Making Use of Technology Tools – mind a szakmai megújulást, az egész életen át tartó tanulást, önképzést, fejlődni vágyást szolgálják. Az angol nyelvet élő környezetben gyakorolják, a számos európai országból érkező kollégákkal beszélgetve megkapják azt az újjászületést, ami a munkához elengedhetetlenül szükséges. Olyan kapcsolati tőkére is szert tesznek, ami testvériskola kialakítását szolgálja. A nemzetközi szakmai projektekhez az eTwinning felületén keresztül csatlakoznak, bekapcsolódva a tanítás Európán átívelő vérkeringésébe.

A kint megszerzett tudást kollégáink nemcsak saját óráikba építik be, hanem átfogó szakmai tájékoztatással együtt színes előadást tartanak érdeklődő kollégáiknak s Szakmai nap keretében más iskolákból érkezőknek is.

Nagy öröm mindannyiunknak ez a különleges és ritka lehetőség, mellyel szakmai elköteleződésüket, megújulni vágyásukat és tenni akarásukat bizonyítják.

Erasmus+ 2017 - Our new project

02.02.2017.

The 18-year-old Budapest 2nd District Szabó Lőrinc Bilingual Primary and Secondary School has to face new challenges in our changing world constantly.  After building in the results of two earlier Erasmus+ projects, there are still plenty of areas of education to be improved, professional challenges to face, which is impossible without a dedicated, well-prepared and motivated teaching staff. As the number of foreign students enrolling at our school is increasing, it is vital to get to know the latest and the most state of the art European methods and good practices, to integrate them into our every day work so that all the cultural, educational and language gaps could be bridged. The permanent language improvement of colleagues teaching non-bilingual classes to acquire confidence in their language use is essential to both support their students’ education and communicate with parents efficiently. There is also a growing demand on higher level German language studies at our school, therefore, one of our German language teachers will also take part in a teacher development course in Germany.
Job shadowing in support of theoretical professional development courses has become an important part of our project this year.  It is essential to study the diverse educational systems of Europe in depth and get an insight into their good practices to gain invaluable first-hand experience after theoretical establishment, in a helpful English speaking environment. 
Our Polish project partner is a primary school in Warsaw, excelling at teaching English at a high level and actively collaborating with our primary teachers in an eTwinning project this year. Our colleagues will get an insight into the education of children with learning and behavioural difficulties as well as into the methodology of teaching English from an early age. The knowledge gained during this visit can be fully applied in their everyday work in the classroom and can satisfy the parents’ professional demands and priorities as well.
In the previous academic year our secondary school students carried out a successful online project with the pupils of our partner school in Folkestone, England. One of the aims of the job shadowing activity there is to get acquainted with high level (A-level) education of natural sciences in Britain. The experiences gained can be used to improve the project orientated learning, deal with talented students and facilitate the innovative use of modern IT tools and methods. 
Focusing on individual needs of gifted students is one of the strengths of the partner school. The applied methods and good practices can be used to facilitate both our language teaching and the preparation of our students for higher education. One of our colleagues teaching English language and British Civilization gets motivating, inspiring and cooperative teaching ideas from them.
The improvement of digital competences can be regarded as one of the major challenges of our changing world that all of us need to face, especially those who participate or plan to participate in eTwinning projects. Some colleagues will take part in professional development courses which will promote a better understanding of these areas.
The decreased motivation of students and their higher threshold of response are other challenges of the digital world. For modern bilingual and science education, it is vital to renew the motivational tools of our secondary school colleagues by their participation in European teacher development courses.   
Throughout our 2017 Erasmus+ project 11 colleagues take part in different mobilities. The job shadowing activities have 4 participants, 2 teachers in Poland and 2 in the UK. The four primary and seven secondary teachers involved represent the whole school, covering the most important areas of the profile of our institution.  As a result of the courses and job shadowing activities, the repertoire of the school’s good practices will be enriched. The experiences and fresh inspiration obtained will be shared with students and parents during everyday work and colleagues and the wider pedagogical environment on dissemination events.
Both the preparation and implementation phase of the project and our multiplicator role during dissemination have positive impacts on collegiality and the revival of our school life. The increasing motivation of teachers and students makes the teaching process more effective and enjoyable, leads to obtaining more universal knowledge and achieving better results. In the long run, strong pedagogical cohesion, wider European perspective and real commitment for a high level of education are to improve as a result of our project.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az immár 18 éve két tanítási nyelvű iskolaként működő Budapest II. kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium változó világunkban évről évre új kihívások elé tekint. A korábbi két sikeres Erasmus+ pályázat eredményeinek beépítése után is bőven akadnak fejlesztendő területek, megoldásra váró helyzetek, melyekhez elengedhetetlen a jól felkészült és motivált pedagógusok jelenléte.  Iskolánkba egyre több külföldi diák érkezik, akik esetében a kulturális, tanulmányi és nyelvi szakadékok áthidalásához alapvető szükséglet az európai módszerek és jó gyakorlatok megismerése, a napi munkába való integrálása. A kollégák folytonos nyelvi fejlesztése, a magabiztos nyelvtudás elsajátítása egyre fontosabbá válik a diákok tanulmányainak támogatása és a szülőkkel való gördülékeny kommunikáció érdekében a nem nyelvszakos tanárok számára is. Növekvő igény mutatkozik a német nyelv emelt szintű tanulására is iskolánkban – ennek elősegítése érdekében idén német nyelvterületre is küld az iskola vezetősége nyelvszakos osztályfőnök kollégát.   
Az elméleti továbbképzések mellett új színfoltként jelenik meg projektünkben a job shadowing tevékenység. Fontosnak tartjuk az európai oktatási rendszerek mélyre ható tanulmányozását. Alkalmat teremtünk az elméleti megalapozást követően olyan nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzésére, melyekre ilyen mélységben és közvetlen formában sehol máshol nem tehetünk szert.
Lengyelországi partneriskolánkban – mely egy angol nyelvet emelt szinten oktató általános iskola, akikkel egy eTwinning projektet valósítunk meg ebben a tanévben – alsós tanítóink betekintést nyernek a tanulási- és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek oktatásába és a kisiskolás kortól kezdődő angol nyelvoktatás területén szerzett sokrétű tapasztalatokba. Az ott szerzett tudást messzemenően be tudják építeni itthoni napi munkájukba. A szülők is egyre fontosabbnak tartják a különleges bánásmódot igénylő gyerekek meg- és hozzáértő nevelését, oktatását. 
Angliai partneriskolánkban – akikkel gimnáziumi tanulóink az előző tanévben sikeres online projektet valósítottak meg – a job shadowing tevékenység célja egyrészt a természettudományos tárgyak magas szintű (A-level) oktatásának megismerése, mely itthon a tehetséggondozásban, projektszemléletű tanulás meghonosításában, a korszerű informatikai eszközök innovatív használatában kap jelentős szerepet. Másrészt az iskola erőssége a differenciált, egyéni igényekre szabott tehetséggondozás, amely az angol nyelvtanításban és az egyetemi továbbtanulásra való felkészítésben is követendő példát mutat. Emelt szintű nyelvoktatásunk folyamatos módszertani megújításához egy angol és célnyelvi civilizáció szakos kolléganőnk kap tanulói aktivitást növelő együttműködésre épülő motiváló ötleteket.
A változó világ kihívásai közé tartozik a digitális kompetenciák fejlesztése is, melyre mindannyiunknak szüksége van, de különösképpen az iskolánkban egyre aktívabban megjelenő eTwinning projektekben résztvevő kollégáknak. Ehhez kap támogatást több kollégánk célzott szakirányú továbbképzésében.
A digitális világ kihívásaihoz tartozik a diákok egyre magasabb ingerküszöbe és alulmotiváltsága is. A korszerű természettudományos és két tannyelvű oktatáshoz elengedhetetlen a gimnáziumban ezeket a tárgyakat oktató kollégák motivációs eszköztárának nyelvterületen való fejlesztése. 
A 2017-es projekt folyamán megvalósuló mobilitásokban összesen 11 kolléga vesz részt, a job shadowing tevékenységekben 4 fő (2 fő Lengyelországban és 2 fő Angliában).  Négy tanító, hét tanár pedig a felső és a gimnáziumi tagozatról az iskola teljes vertikumát képviselik, az iskolánk profiljának leginkább megfelelő kulcsterületeket lefedve. A résztvevők a tanfolyamok és job shadowing tevékenységek során az iskolai jógyakorlat térképet gazdagítják. Begyűjtött tapasztalataikat és friss motivációjukat a disszeminációs alkalmakon tanártársaikkal, tágabb pedagógiai környezetükkel, napi munkájuk során pedig természetesen a diákokkal és szülőkkel osztják meg széles körben. Mind a projekt közös előkészítése, lebonyolítása, mind a disszeminációs fázisban a multiplikátori szerep megélése pozitív hatással van a kollegialitásra, iskolánk belső életének megújítására. A diákok és tanárok motivációjának erősödése a tanítás hatékonyságát növeli, átfogóbb tudáshoz, jobb eredményekhez vezet. Hosszú távon erősödik a pedagógiai kohézió, a közös európai látásmód, és a magas színvonalú oktatás iránti elkötelezettség.

Pictures about a project writing meeting

06.01.2017.

Pictures about a project writing meeting

16.12.2016.

Erasmus+Logo.png

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

bottom of page